Com col·legiar-se?


Contacta'ns

 PAS 1: Tràmits a realitzar a Govern


La persona interessada s'ha d'adreçar al Servei de Tràmits del Govern d'Andorra i demanar la Sol·licitud de reconeixement acadèmic de titulacions d'ensenyament superior:

      Sol·licitud de reconeixement acadèmic de Titulacions d'Ensenyament Superior:  

   Sol·licitud    

La persona interessada ha de lliurar al Servei de Tràmits la sol·licitud acompanyada de la documentació corresponent:

      Passaport / DNI per als no andorrans

      Currículum vitae

      Títol a reconèixer (original o fotocòpia autenticada*)

      Traducció jurada en català dels documents que no estiguin redactats en català, castellà o francès

      Suplement europeu al diploma del títol que es vol reconèixer, per a les titulacions adaptades a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (original o fotocòpia autenticada*)

o

      Certificat de notes del títol que es vol reconèixer (original o fotocòpia autenticada*)

*El títol, el suplement europeu al diploma i el certificat de notes han de ser degudament legalitzats amb la Postil·la de la Haia o per via diplomàtica
PAS 2: Tràmits a realitzar amb el col·legi

 

A continuació es llista la documentació a complimentar i adjuntar per tal de ser membre del Col·legi de Fisioterapeutes d'Andorra:

■        Fotocòpia compulsada o resguard original del diploma o drets de  títol.

       Fotocòpia del passaport andorrà o document d'identitat estranger amb el certificat de residència a Andorra.      

■     Resolució Govern de professió sanitària (Compte propi o aliè). 

 
    Altres titulacions.  

       L'imprès de dades, degudament omplert i signat:

Dades col·legiat

        Nivell B2 de llengua catalana 

      Certificat d'assegurança de responsabilitat civil (només en cas d'exercir la professió per compte propi)

*El col·legi proporciona una Assegurança de Responsabilitat Civil anyal inclosa a la quota de col·legiació.

*La quota d’alta és de 90€ (es paga només el primer cop)

*La quota anyal es de 180€

*Una foto de carnet

                           Sol·licitud Alta Col·legiat