El Col·legi


El Col·legi és la entitat que s'encarrega, d'una part, de  vetllar perquè l'actuació dels fisioterapeutes correspongui als interessos de la societat, oferint progressivament una assistència sanitària de qualitat i actualitzada i, d'altra part, dotar als fisioterapeutes d'una institució de representació i defensa de la professió i dels interessos professionals dels col·legiats.

Així doncs, els seus fins són:

     Ordenar i vetllar pel bon exercici professional de la fisioteràpia. 

■     Representar i defensar els interessos generals dels fisioterapeutes, de la fisioteràpia i, particularment, en les seves relacions amb l'Administració i  amb les institucions.

■     Vetllar perquè la fisioteràpia constitueixi un mitjà adequat per a la millora de l'atenció de la salut dels ciutadans.

■     Promoure i estendre la integració de la fisioteràpia en l'estructura sanitària.

Codi deontològic

Estatus